Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

ro-koko
ro-koko
9774 32cc 500
Poznań, Lata 1985-1987
ro-koko
9760 f541
Brando, Pacino, Coppola
ro-koko
9762 aa40
Alfred Hitchcock, Sean Connery
ro-koko
ro-koko
3335 4326

July 05 2015

2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik vialemkove lemkove
ro-koko
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari vialemkove lemkove
ro-koko
9295 c075
Reposted fromteymi teymi viaWascon Wascon
ro-koko
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vialemkove lemkove
ro-koko

   
Reposted fromsoSad soSad viachlodnawdowa chlodnawdowa
ro-koko
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viachlodnawdowa chlodnawdowa
4321 4c7e 500
Reposted fromrebeca-jesrel rebeca-jesrel viaWascon Wascon
ro-koko

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viapimpmyheart pimpmyheart
ro-koko
3810 f5ef
Reposted fromMiziou Miziou viapimpmyheart pimpmyheart
ro-koko
ro-koko
8941 e85e 500
Reposted fromrol rol viapimpmyheart pimpmyheart
ro-koko
6712 5c74
sztuczne fiołki <3
ro-koko
ro-koko
Reposted from1911 1911 viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl