Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2018

0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous vianiebieskieoczy niebieskieoczy
ro-koko
8730 dea3 500
Reposted fromdobby dobby vianiebieskieoczy niebieskieoczy
ro-koko
ro-koko
1096 5ff0 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaSkydelan Skydelan
ro-koko
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viaSkydelan Skydelan
ro-koko
0638 bb0a 500

January 17 2018

ro-koko
ro-koko
7678 fe1d
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viafatu fatu
1613 d716 500
Reposted fromWitchlette Witchlette viafatu fatu
ro-koko
Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— Eugeniusz Kołda
ro-koko
9432 1ab6
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxannabelle xannabelle
ro-koko
ro-koko
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie vianoisetales noisetales
ro-koko
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrynia gabrynia
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viagabrynia gabrynia
ro-koko
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viagabrynia gabrynia
ro-koko
8796 5710 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaSkydelan Skydelan
ro-koko
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaSkydelan Skydelan
ro-koko
5682 4996 500
ro-koko

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl